BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Értékteremtő infrastruktúrák

Value Creating Infrastuctures
BMEKOMVS180
1.

félév

V

forma

4

kredit

8

előadás

6

gyakorlat

2

labor

  Tematika

Az értékteremtő rendszerek infrastruktúrájának fő komponensei. Az értékteremtő rendszerek működtetése, az intralogisztika értelmezése, az értékteremtő rendszerekben realizált fő fizikai áramlási folyamatok. A logisztikai folyamatok struktúrája.
Az értékteremtő rendszerekben kezelt anyagféleségek jellemzői, anyagkezelési megoldások. A csomagolás és az egységrakomány-képzés megoldásai.
Anyagáramlási rendszerek az értékteremtésben, az anyagmozgató rendszerek feladatai, főbb csoportjai. Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgatás technikai háttere.
A raktározási rendszerek feladatai, főbb csoportjaik áttekintése. Raktározási folyamatok. Az alkalmazott tárolási technológiák. Hagyományos és magasraktári rendszerek. A komissiózás technológiája.
Az értékteremtő rendszerek topológiai felépítése. Az értékteremtésben használt objektumok térbeli elrendezésének logisztikai szempontú értelmezése. A belső elrendezés tervezésének a folyamata. Az értékteremtésben résztvevő objektumok telepítési problémái.
Az információáramlást támogató információ technológiai megoldások, azonosítástechnika, HW és SW oldali komponensek. Átláthatóság, követhetőség, irányíthatóság. Innovatív technológiák, az I4.0 eszközrendszere, automatizációs megoldások.

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián
Bakos András

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • az értékteremtés technikai háttérendszere, az értékteremtő infrastruktúra komponensei;
  • a fizikai formában megvalósuló áramlási folyamatok és az azt támogató intralogisztikai rendszer felépítése;
  • a csomagolás és az egységrakomány-képzés technológiája;
  • az anyagmozgató rendszerek és a raktározási rendszerek technológiai háttere;
  • az értékteremtő infrastruktúra topológiai kialakításának kérdései;
  • az információáramlást támogató információ technológiai megoldások;
  • az innovatív technológiák, az I4.0 eszközrendszere, az automatizációs technológiák.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy írásbeli vizsga alapján történik. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy írásbeli vizsga formájában történik. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak és összefüggések helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a számítási feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Írásbeli vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, az írásbeli vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva. A részteljesítményértékelés részeinél (elmélet, gyakorlat) egyenként is el kell érni legalább az adott rész 50 %-át. Ha az egyik rész nem felelt meg, mindkét részt ismételni kell.

 Javítás és pótlás

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható a TVSZ-ben megadott szabályoknak megfelelően.