BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Lean folyamatfejlesztési módszerek I.

Lean Process Development Methods
BMEKOMVS181
1.

félév

V

forma

8

kredit

15

előadás

19

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Húzó rendszerű anyagellátás jellemzői, Just in time és Just in Sequence.
Méréses technológiák alkalmazása a folyamatok elemzésében, teljesítménymutatók meghatározásában, a jelenállapot analízisében.
Kanban rendszer jellemzői és tervezése, CONWIP, Szupermarket, Milkrun rendszer elmélete.
Problémamegoldó, hibaelemző módszerek (Ishikawa, spagetti, Pareto, 5 Miért?, ok-okozati diagram, Szűk keresztmetszet analízis, Problématérkép).
Kit Car, Waterspider, Minomi, cella rendszerű gyártás és gyártócellák tervezése, adaptív tárolási rendszerek műszaki megoldásai.
Standardizáció folyamatának bemutatása, standard munka kombinációs táblázat és standard munka táblázat elkészítése. 
A problémamegoldó módszerek, és használatuk II. 
Kanban kártyaszám meghatározás gyakorlati példán keresztül, Kaizen módszertan ismertetése egy szimuláción keresztül.
Időmérés gyakorlati végrehajtása, az adatok elemzése és kiértékelése. 
A push és a pull rendszerű anyagellátás közötti különbségek, valamint a kanban rendszer működésének bemutatása szimuláció segítségével.
Az 5S bevezetési folyamata, valamint az egyes lépések értelmezése egy gyakorlati példán keresztül. 
A problémamegoldó módszerek és használatuk.

 Tantárgyfelelős

Dr. Sztrapkovics Balázs

 Tantárgy előadója

Dr. Sztrapkovics Balázs, Bereczki Gábor
Bakos András, Szabóné Vozár Katalin
Dudás Zoltán, Dr. Kovács Gábor

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
  • húzó rendszerű anyagellátás jellemzői, Just in time és Just in Sequence;
  • méréses technológiák alkalmazása a folyamatok elemzésében, teljesítménymutatók meghatározásában, a jelenállapot analízisében;
  • kanban rendszer jellemzői és tervezése, CONWIP, Szupermarket, Milkrun rendszer;
  • problémamegoldó, hibaelemző módszerek (Ishikawa, spagetti, Pareto, 5 Miért?, ok-okozati diagram, Szűk keresztmetszet analízis, Problématérkép);
  • Kit Car, Waterspider, Minomi, cella rendszerű gyártás és gyártócellák tervezése;
  • standardizáció folyamatának bemutatása, standard munka kombinációs táblázat és standard munka táblázat elkészítése;
  • kanban kártyaszám meghatározás gyakorlati példán keresztül, Kaizen módszertan ismertetése egy szimuláción keresztül, folyamatábrázolási szoftverek bemutatása;
  • a push és a pull rendszerű anyagellátás közötti különbségek, valamint a kanban rendszer működésének bemutatása egy szimulációs példán keresztül;
  • az 5S bevezetési folyamata, valamint az egyes lépések értelmezése egy gyakorlati példán keresztül;
  • időmérés gyakorlati végrehajtása a kapott adatok elemzése, kiértékelése.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény értékelések (házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladatok kötelező tartalmát, kiegészítő követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy előadója a feladatmegfogalmazásban határozza meg. A házi feladatok elkészítésével, határidőre történő beadásával, valamint a maximálisan megszerezhető pontok 50%-nak elérésével „Megfelelt” értékelés érhető el, az aláírás a hallgató számára elfogadásra kerül. A tantárgy keretein belül 2 feladat teljesítendő, az egyes feladatokban 10-10 pont érhető el, összesen 20 pont. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga): Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a számítási feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg. Az elméleti kérdések az előadáson és gyakorlaton elhangzó definíciók, tételek és eszközök ismeretét kérik számon. A vizsga során 80 pont érhető el.
Házi feladat ( HF ) 20%
Írásbeli vizsga ( V ) 80%

 Érdemjegyek megállapítása

A tantárgy aláírásának feltétele: A tantárgy aláírásának feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítése, valamint a részteljesítmény értékelés (házi feladat) határidőre történő leadása a maximálisan elérhető pontszámok minimum 50%-nak teljesítésével. Érdemjegy megállapítása: Az érdemjegy a részteljesítményértékelés (házi feladat), valamint az írásbeli/szóbeli teljesítményértékelés (írásbeli/szóbeli vizsga) pontjainak összege alapján szerezhető meg. A sikeres vizsga feltétele a mindkét értékelés esetében külön-külön legalább a megszerezhető pontok 50%-nak teljesítése.

 Javítás és pótlás

Házi feladat a pótlási időszak utolsó napján 12.00 óráig pótolható, javítható. Az írásbeli/szóbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható