BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Rendszer- és folyamatmodellezés

System and Process Modelling
BMEKOMVS175
1.

félév

V

forma

7

kredit

14

előadás

6

gyakorlat

4

labor

  Tematika

Folyamatok értelmezése és részei, üzleti folyamatok és logisztikai folyamatok, a strukturált folyamattervezés és folyamatleírás, folyamatok formalizálása, alapvető modellezési ismeretek.
Az SOP felépítése, a folyamatok alapvető építőelemei, alapvető folyamatmodellezési eszközök, ismétlődő minták és szabályok, folyamatleíró nyelvek áttekintése.
Folyamatstruktúra az ARIS szerint, a folyamatmodell összetevői, az EPC folyamatleíró nyelv elemkészlete és szabályai, tipikus EPC minták, az EPC értékelése.
Keresztfunkcionális ábrázolás, a BPMN folyamatleíró nyelv építőelemei és szabályai, tipikus döntési esetek a BPMN-ben, BPMN modell típusok, a BPMN értékelése.
Folyamatjellemző indikátorok. Leíró és következtető statisztikai alapismeretek. Adatgyűjtés, a megfigyeléseken alapuló vizsgálatok, a munkanap felvétele, időmérés. Táblázatos módszerek alkalmazása a folyamatok modellezésében.
A tömegkiszolgálási rendszerek. Egy és többcsatornás analitikus sorbanállási modellek alkalmazása a folyamatok modellezésében. A szimulációs modellezés alapjai, a diszkrét esemény szimuláció. A szimuláció alkalmazása a tömegkiszolgálási rendszerek modellezésében.

 Tantárgyfelelős

Dr. Kovács Gábor

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián
Dr. Kovács Gábor
Bertalan Marcell

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • folyamatok értelmezése és részei, a strukturált folyamattervezés és folyamatleírás;
  • a formalizálás szükségessége, SOP, a folyamatok alapvető építőelemei;
  • folyamatstruktúra az ARIS szerint, EPC elemkészlete és szabályai;
  • keresztfunkcionális ábrázolás, BPMN építőelemek és szabályok, BPMN modellek;
  • a korszerű folyamatvizsgálati és elemzési módszerek a helyzetfeltáró elemzésekben;
  • modellezési eljárások alkalmazása a folyamatok elemzésében.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy írásbeli vizsga alapján történik. A vizsgára bocsájtás feltétele a folyamatábrázolás témában végzett gyakorlati foglalkozás keretén elkezdett és egyéni munkában befejezett, oktatók által elfogadott házi feladat. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy írásbeli vizsga formájában történik. A dolgozat a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak és összefüggések helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a számítási, folyamatábrázolási feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Írásbeli vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti követelmények teljesítésén túl, az írásbeli vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva. A részteljesítményértékelés részeinél (elmélet, számítási gyakorlat, folyamatábrázolási gyakorlat) egyenként is el kell érni legalább az adott rész 50 %-át. Ha az egyik rész nem felelt meg, mindhárom részt ismételni kell.

 Javítás és pótlás

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható a TVSZ-ben megadott szabályoknak megfelelően. A házi feladat a pótlási időszak végéig pótolható/javítható.