BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Szimulációs technológiák

Simulation Technologies
BMEKOMVS187
2.

félév

V

forma

3

kredit

4

előadás

0

gyakorlat

8

labor

  Tematika

Modellek és absztrakció, modellezési módszerek, a szimulációs modellek értelmezése és típusai. A digitális szimuláció, a gyakorlatban alkalmazott digitális szimulációs megoldások. A digitális szimulátorok által nyújtott szolgáltatások.
A szimulációs modellezés algoritmikai alapjai, az idő értelmezése. A szimulációs modellek statikus és dinamikus struktúrájának értelmezése és kialakítási lehetőségei digitális szimulátorokban. A szimulációs modell futtatása során lezajló jelenségek.
A szimulációs modellek tipikus komponensei, alkalmazási lehetőségeik a modellépítésben. Az áramlási folyamat értelmezése és létrehozása a szimulációs modellekben. A szimulációs modell topológiája, lehetőségek a szimulációs modell megjelenítésében.
A szimulációs modellek paraméterezése, a bemeneti adatok kezelése. A szimulációs modell futtatása során keletkező adatok értelmezése, a kimeneti adatok kezelése és felhasználási lehetőségei.
A szimulációs modell validációs és verifikációs folyamata. A szimulációs modell tesztelése, hibák típusai és detektálásuk, a szimulációs modell folyamatos fejlesztése, a modell statikus és dinamikus felépítésének optimalizálása.
Kísérletek tervezése és lebonyolítása a szimulációs modellekkel. A futtatási eredmények értelmezésében és értékelésében alkalmazható statisztikai megközelítések. Szimuláció és optimalizáció. Szimulációs vizsgálatok dokumentálása.

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián

 Előkövetelmények

Erős: Rendszer- és folyamatmodellezés
Gyenge: Értékteremtő folyamatok szervezése, Értékteremtő infrastruktúrák
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • a szimulációs modellezés alapjai, a szimulációs modellek létrehozására alkalmas eszközök;
  • a digitális szimulációs eszközök és megoldások felépítése és működése;
  • a szimulációs modellépítés módszertani megoldásai;
  • a szimulációs modellekkel végezhető kísérletező-elemző munka a folyamatfejlesztésben.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy gyakorlati vizsga alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (gyakorlati vizsga): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy gyakorlati vizsga formájában történik. A vizsga a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak és összefüggések helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a rendszermodellezési feladatok gyakorlati megoldásának képességét is egy előre meghatározott digitális szimulációs környezetben. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Gyakorlati vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, a gyakorlati vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva. A teljesítményértékelés részeinél (elmélet, gyakorlat) egyenként is el kell érni legalább az adott rész 50 %-át. Ha az egyik rész nem felelt meg, mindkét részt ismételni kell.

 Javítás és pótlás

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható.