BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Munkavédelem

Occupational Health and Safety
BMEKOMVS183
2.

félév

F

forma

2

kredit

2

előadás

6

gyakorlat

0

labor

  Tematika

A munkavédelem fogalomrendszere és szabályozási területei, a munkavédelmi szabályok típusai és rendszere. A nem megfelelő munkavédelem következményei.
A biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeire vonatkozó legfontosabb követelmények, a munkáltatók munkavédelmi feladatai.
A munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei, munkavédelmi érdekképviselet és érdekvédelem. A munkabalesetek és munkahelyi ártalmak megelőzési lehetőségei. Felelősségek a munkavédelemben.
Széleskörűen alkalmazható helyes gyakorlatok feldolgozása.

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja: Olyan elméleti és eljárási ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a hallgató képet alkothat a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés fontosságáról és követelményrendszeréről.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az írásbeli részteljesítmény (beadandó feladat vagy zárthelyi dolgozat) valamint az összegző teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) alapján történik. A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény értékelés: „Megfelelt” eredmény teljesítése a megszerezhető pontok 50%-ának elérésével valósul meg. A részteljesítmény értékelés - a hallgató választása szerint - két formában lehetséges:
  • Zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
  • Otthoni gyakorlati feladat eredményes elkészítése. A hallgatót a gyakorlati feladat előadására felkérheti (a bemutatás nem kötelező).
Félévközi jegy: Összegző teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét és alkalmazását kéri számon. A dolgozattal legfeljebb 85 pont érhető el. A sikeres zárthelyi dolgozat szükséges feltétele a pontok 50%-ának elérése.
Beadandó vagy zárthelyi dolgozat ( BD v. ZH ) 15%
Zárthelyi dolgozat ( ZH ) 85%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl a részteljesítményt mérő zárthelyi vagy beadandó dolgozatra adható pontok 50 %-ának teljesítésével, valamint az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) alapján a megszerezhető pontok legalább 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

A részteljesítmény értékelés (zárthelyi dolgozat vagy gyakorlati feladat) és az összegző teljesítményértékelés a pótlási időszak végéig pótolható.